Available courses

Cel i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnej sprzedaży z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz umiejętność pozyskiwania lojalnych klientów. W trakcie warsztatów uczestnik uczy się rozpoznawać typy klientów oraz czym się kieruje dany klient przed dokonaniem zakupu, poznaje i doświadcza działania motywów i sygnałów zakupów, wypracowuje właściwą postawę sprzedawcy w kontaktach biznesowych i w trakcie procesu sprzedaży. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie zdolność zjednywania sobie klientów, wzmocni swój wizerunek i ugruntuje postawę profesjonalnego sprzedawcy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o właścicielach firm, menedżerach, handlowcach oraz pracownikach odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami i sprzedaż, na których spoczywa odpowiedzialność za wyniki sprzedaży. Szkolenie polecane również dla osób, które uczą i wdrażają sprzedawców do pracy. Metoda nauczania: Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania.

Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia: Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 5 dni Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 13 dni

CERTYFIKACJA. Poziomy certyfikacji

Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych mogą być weryfikowane na różnych poziomach:

 • A. Podstawowy (Basic)
 • B. Średniozaawansowany (Medium)
 • C. Zaawansowany (Advanced)
 • D. Ekspert (Expert)

A. Poziom podstawowy ECCC

wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. Edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

B. Poziom średniozaawansowany ECCC

sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

C. Poziom zaawansowany ECCC

wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. Weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

D. Poziom ekspercki ECCC

oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.


Kurs - sprzedawca z elementami przedstawiciela handlowego

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnej sprzedaży z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz umiejętność  pozyskiwania lojalnych klientów.

W trakcie warsztatów uczestnik uczy się rozpoznawać typy klientów oraz czym się kieruje dany klient przed dokonaniem zakupu, poznaje i doświadcza działania motywów i sygnałów zakupów, wypracowuje właściwą postawę sprzedawcy w kontaktach biznesowych i w trakcie procesu sprzedaży. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie zdolność zjednywania sobie klientów, wzmocni swój wizerunek i ugruntuje postawę profesjonalnego sprzedawcy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o właścicielach firm, menedżerach, handlowcach oraz pracownikach odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami i sprzedaż, na których spoczywa odpowiedzialność za wyniki sprzedaży. Szkolenie polecane również dla osób, które uczą i wdrażają sprzedawców do pracy.

Metoda nauczania:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 5 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 13 dni


KURS KADRY I PŁACE

Grupa docelowa :

Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę na tematy kadrowo- płacowe.

Wymagania :

zainteresowanie tematem, potrzeba podwyższania kwalifikacji zawodowych, obsługa komputera i znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych np. Excel  w stopniu podstawowym.

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wydawane dokumenty:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).


Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Pracownik administracyjno-biurowy

 Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji w zakresie prac administracyjno-biurowych - zapoznanie się ze specyfiką pracy, rozróżnianie systemów kancelaryjnych, umiejętność tworzenia korespondencji biurowej, archiwizowanie dokumentacji.

Prowadzący: Wioletta Żybort - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr administracji, doradca zawodowy, przedsiębiorca, trener.


KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Program kursu opracowany zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 391) oraz z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .

 

1) Nazwa i forma kształcenia: kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

2) Czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji:

Czas trwania: 48 godzin 

Liczba godzin kształcenia: Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 391 z późn. zm) kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 48 godzin, w tym 8 godzin umiejętności  dydaktycznych, a 40 godzin z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki.

Koordynator działań w zakresie pracy biura/obiegu dokumentów

Cel szkolenia: zapoznanie ze specyfiką pracy administracyjno - biurowej

Adresaci szkolenia: osoby zainteresowane pracą na stanowiskach administracyjno-biurowych.

   Program:

    • Zasady funkcjonowania kancelarii, registratury, sekretariatu
    • Systemy kancelaryjne
    • Korespondencja biurowa
    • Klasyfikacja dokumentów i ich archiwizowanie

     Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji w zakresie prac administracyjno-biurowych - zapoznanie się ze specyfiką pracy, rozróżnianie systemów kancelaryjnych, umiejętność tworzenia korespondencji biurowej, archiwizowanie dokumentacji.

     Metoda kształcenia:

    Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

    Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

    • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

     Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 5 dni

    Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 13 dni


    (...)

    Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

    Kwalifikacyjne kursy zawodowe to rodzaj pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego, która pozwala w szybki sposób zdobyć konkretny zawód czy podnieść swoje kwalifikacje. Mogą być organizowane przez: szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych; publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego; ośrodki doskonalenia zawodowego; placówki kształcenia praktycznego; a także określone przepisami prawa instytucje rynku pracy i podmioty prowadzące działalność oświatową.

    Niezależnie od podmiotu organizującego kurs kwalifikacyjny, realizowany program nauczania musi uwzględniać wszystkie zawarte w podstawie programowej kształcenia zawodowego komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

    Co dają kursy kwalifikacyjne?

    Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do – przeprowadzanego przez OKE – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

    Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie, co oznacza zarazem, że zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym, jest gotowa do podjęcia pracy w kwalifikacji objętej kursem.

    Jak zasygnalizowano we wstępie, aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w określonym zawodzie, należy posiadać poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe). Co więcej, trzeba też zdać egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji, które zostały przypisane do konkretnego zawodu. Po spełnieniu tych kryteriów uzyskuje się tytuł technika.

    (...)

    Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy na stanowisku pracownika administracyjno - biurowego z elementami obsługa komputera. Dodatkowo kurs pozwoli także na pracę na stanowisku sprzedawcy. 

    Kurs podzielony został na 14 tematów:

    1) dokumenty w biurze,

    2) dokumenty w biurze - korespondencja,

    3) bezpieczeństwo i higiena w miejscu wykonywania pracy,

    4) instrukcja kancelaryjna,

    5) Kodeks Pracy,

    6) podstawy pracy z komputerem,

    7) korzystanie z poczty elektronicznej,

    8) efektywna komunikacja z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych,

    9) Microsoft Office - Word,

    10) Microsoft Office Excel - zarządzanie arkuszami, reguły i funkcje 

    11) Microsoft Office Excel - formatowanie arkuszy i wykresy,

    12) polityka bezpieczeństwa

    13) sprzedaż cz.1,

    14) sprzedaż cz.2.